Fritvalgsordning

Vi er godkendt til både levering af praktisk og personlig hjælp. Du kan derfor ifølge fritvalgsreglerne selv vælge din leverandør, hvis ikke særlige hensyn gør sig gældende i forhold til din situation.

Ifølge Service- og Sundhedsloven har alle borgere der opfylder betingelserne for at få hjælp, og bliver visiteret til hjælp af Visiteringsenheden, ret til at få hjælp fra en godkendt leverandør efter eget valg til at levere de ydelser der er godkendte til levering af ekstern leverandør. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp og i øvrigt, for hver enkelt borger, på baggrund af en individuel vurdering. Når du er bevilliget hjælpen og har valgt leverandør, vil vi sammen med dig yde dig hjælpen så den gavner dig mest muligt.

Vi drager omsorg for, at det er de samme hjælpere, du ser hver gang, undtagen ved ferie og sygdom.

Vi ønsker også, at så stor en del som muligt af den visiterede tid – du som borger er bevilliget-, bruges hos dig – i dit hjem.